سلام...

آخر هفته ی خوبی بود و به خرید و مهمونی و رستوران گذشت.

خدایا شکرت به خاطر هر چیزی که بهم دادی و من گاهی فراموش می کنم که شکرت کنم.دلتنگیهای گاه و بیگاه منو به پای ناشکری من نذار.من یه بنده ی فراموشکارم اما می خوام که بدونی همیشه سایه ی مهربونیت رو حس می کنم.مهربونی تو همسر بی نظیر منه،مهربونی تو خانواده ی بی نهایت عاشق منه،مهربونی تو خانواده ی همسر بی نهایت مهربون منه...مهربونی تو...وقتی فکر می کنم می بینم همه ی زندگی من انعکاس مهربونی نامتناهی توئه...

تو همیشه توو اوج نامیدی منو امیدوار کردی،دست منو گرفتی و از ته یه دره ی سیاه که از افکار خودم ساخته بودم نجاتم دادی،بدون که هیچوقت تو هیچ شرایطی الطاف تورو فراموش نمی کنم.ازت ممنونم...