عروسی زمین است...

آسمان بر سرش نقل می ریزد... قلب